ALGEMENE REISVOORWAARDEN CLASSIC EMOTIONS BV .

Let op dit product is geen pakketreis. 

versie januari 2021. 

 1. Toepasselijkheid reisvoorwaarden, inhoud en het tot stand komen van de reisovereenkomst.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en reisovereenkomsten die Classic Emotions en Classic Cars & Kitchen (hierna te noemen Clemo en CC&K) sluit met haar deelnemer voor auto rally’s toertochten en evenementen.

Op eendaagse tourtochten binnen Nederland zijn de leveringsvoorwaarden eendaagse tourtochten van toepassing.

Afwijking van deze reisvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

De inhoud van de door Clemo e/o CC&K georganiseerde rally / tourtocht/ evenement staat omschreven in de betrokken reisinformatie, zoals o.a. terug te vinden op de website

(www classicemotions.nl).

Tot verdere dienstverlening is Clemo e/o CC&K niet verplicht.

Aanmelding kan alleen via de website van www.classicemotions.nl .

Dit vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier geplaatst op de website en daarnaast door het aanbetalen van het inschrijfgeld via Ideal betaling via de button op de website.

Alle andere opgaven, per mail, per post of mondeling, hebben geen rechtsgeldigheid.

De reisovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de betreffende rally of tourtocht/evenement per mail door Clemo e/o CC&K.

 

 1. Zorgvuldigheid.

Clemo e/o CC&K zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen diensten aan te bieden.

Om voorzienbare risico’s en de daaraan verbonden schade tijdens de rally / tourtocht/evenement te voorkomen en/of te beperken draagt deelnemer er zelf zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan Clemo e/o CC&K beschikbaar te stellen.

De deelnemer (die een motor of auto bestuurd) zegt toe in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

De deelnemer aan een Clemo e/o CC&K evenement zegt toe te beschikken over de mate van rijervaring zoals beschreven bij het routeprofiel en tour info van elke reis/evenement.

Deelnemer zal redelijke aanwijzingen van de reisleiding voor, tijdens en na de reis route strikt opvolgen en in acht nemen.

Hij /zij rijdt op eigen risico en neemt deel aan de rally / tourtocht/ evenement met een deugdelijke auto of motor, die voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen op twee of meer wielen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld.

Daarnaast raadt Clemo e/o CC&K aan, de voertuigen te verzekeren (desnoods tijdelijk upgraden) op basis van Allrisk voorwaarden.

Indien er sprake is van het vervoer van auto’s en motoren d.m.v. een door Clemo e/o CC&K ingehuurde vervoerder/transporteur dan is deze partij aansprakelijk voor alles met betrekking tot de door hen geleverde dienst.    

 

 1. Betalingsvoorwaarden.

Na aanmelding, via de website en na betaling van het inschrijfgeld behorende bij de ingeschreven reis, toertocht of evenement, ontvangt de deelnemer een factuur van de gehele reissom.

Deze factuur dient u uiterlijk in zijn geheel te voldoen 90 kalenderdagen voor aanvang  van de reis, waarvan als datum aangehouden wordt de vermelde data op de van toepassing zijnde brochure.

Alle reeds aanbetaalde bedragen met betrekking tot het geboekte evenement mogen in mindering worden gebracht op de totaalsom, e.e.a. staat gespecificeerd op de factuur vermeld.

Bij het ontvangen van het geboekte deelname bewijs op uw naam en van de reisgenoot, dient u uiterlijk 7 kalenderdagen nadien nogmaals 30% van de reissom te voldoen aan Clemo e/o CC&K.

Voor kosten annulering door deelnemer zie paragraaf 9.

Het is mogelijk een reis in optie te nemen, kosten zijn daarvoor € 150,- en hebben een geldigheid van 14 kalenderdagen, eenmalig kan deze optie kosteloos – d.m.v. het sturen van een mail aan Clemo e/o CC&K –  worden verlengt met max. 14 kalenderdagen.

Indien van de optie dan geen gebruik wordt gemaakt bent u het aanbetaalde bedrag van

€ 150,- kwijt.

Besluit u definitief in te schrijven dan wordt de ontvangen € 150,- in mindering gebracht op de totaal reissom.

Na aanmelding via het inschrijfformulier op de website en het hebben voldaan van het inschrijfgeld zijn deze voorwaarden van toepassing.

Zonder het voldoen van de gehele reissom kan een deelnemer nimmer aanspraak maken op de diensten die door Clemo e/o CC&K worden aangeboden.

 

 1. Minimum deelnemersaantal.

Clemo e/o CC&K kan een reis met onmiddellijke ingang opzeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal personen.

Het minimum deelnemersaantal wordt bij de reis op de website van Clemo e/o CC&K vermeld.

De opzegging van de rally / tourtocht /evenement indien sprake van de in dit artikel benoemde minimum aantal deelnemers dient uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum door Clemo e/o CC&K schriftelijk te geschieden.

In geval van de in dit artikel genoemde opzegging door Clemo e/o CC&K zal de gehele reissom terugbetaald worden met uitzondering van de kosten voortvloeiend uit de hotelverplichtingen (leveringsvoorwaarden), deze zullen worden verrekend.

Eventueel geboekte vliegticket(s) blijven uw eigendom en worden afgetrokken van het reeds betaald bedrag en vallen buiten deze regeling.

 

 

 

 1. Wijziging.

Clemo e/o CC&K heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.

Dit zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Clemo e/o CC&K aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Voorbeeld kan zijn: dat time tables van vliegmaatschappijen zijn gewijzigd tussen het voorbereiden van de rally / tourtocht/evenement, het maken van de brochure en de daadwerkelijke boeking van de vliegtickets cq andere reserveringen.

Gevolg zou kunnen zijn dat het eerste hotel wijzigt i.v.m. aan rijtijden en aankomst in de avond in plaats van de eerder geplande middag.

Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de deelnemer kan (kunnen) worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deelnemer.

 

 

 1. Prijsverhogingen.

Het is Clemo e/o CC&K toegestaan om in geval van onvoorziene omstandigheden – die niet in de macht van Clemo e/o CC&K liggen – de reissom te verhogen of aan te passen.

Onvoorziene omstandigheden zijn o.a.: brandstof en andere onvoorziene toeslagen op vliegtickets, verhogingen van tolprijzen of accijnzen en léges  in Nederland of het reisland van toepassing, verhogingen t.a.v. andere van overheidswegen opgelegde kosten.

 

 1. Aansprakelijkheid en Overmacht.

7.1 Indien de reis niet verloopt conform de verwachtingen is Clemo e/o CC&K verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij deze tekortkoming in de nakoming niet aan Clemo e/o CC&K  is toe te rekenen noch aan de reisleiding, omdat:

 1. de tekortkoming is toe te rekenen aan de deelnemer.
 2. de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan de derde die niet bij de reis is betrokken.
 3. de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Clemo e/o CC&K of de reisleiding met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 4. de tekortkoming te wijten is aan overmacht.
 5. Wanneer er kosten moeten worden gemaakt indien onverhoopt en onvoorzien moet worden uitgeweken naar een andere locatie, kunnen deze kosten worden doorberekend.

Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Clemo e/o CC&K  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk is en/of onredelijk kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

Overmacht zijn voor Clemo e/o CC&K  ook reisbeperkingen door terreur, natuurgeweld en of natuurverschijnselen, onvoorziene bepalingen door overheden, alsmede door ernstige verkeersongevallen en/of opstoppingen tijdens de reis dan wel het transport.

7.2. Clemo e/o CC&K is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

Wanneer Clemo e/o CC&K aansprakelijk is voor de door deelnemer geleden schade zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn conform de ter zake geldende internationale verdragen.

Onverminderd het voorafgaande is de aansprakelijkheid van Clemo e/o CC&K voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet en grove schuld van Clemo e/o CC&K of de reisleiding, dan geldt maximaal de wettelijke aansprakelijkheid.

 

 1. Reisgenoot.

Indien een deelnemer aan een reis/ evenement geen kamergenoot op het boekingsformulier aangeeft maar toch op een 2-persoonskamer ingedeeld wenst te worden, behoudt Clemo e/o CC&K zich het recht voor indien er geen andere kamergenoot wordt gevonden, vooraf de eenpersoonskamertoeslag door te berekenen.

Deze toeslag wordt vooraf bij boeking betaald en na reisafloop retour gestort indien er een kamergenoot gevonden is en deze ook deelgenomen heeft.

 

 1. Annulering door deelnemer.

Clemo e/o CC&K adviseert cq verplicht deelnemer een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen:

– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 85% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 90% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7e dag voor de dag van vertrek: 95% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom.

 

 1. Wijziging reisvoorwaarden.

Clemo e/o CC&K is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking  na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de betreffende tekst aan deelnemer.

 

 1. Reisverzekering en extra kosten.

Clemo e/o CC&K verplicht haar klanten een reisverzekering af te sluiten die de repatriëring van de deelnemer(s) bij ziekte, ongeval of dood dekt.

Indien er bij hulpverlening door onze reisleiding telefoonkosten en reiskosten worden gemaakt die de som van € 20,00 te boven gaan, worden deze kosten naar de klant in rekening gebracht.

Eventuele extra te maken reiskosten door inzet van onze service assistent auto voor repatriëring van een voertuig (personenauto of motor) bedraagt  € 0,45 per km excl. btw.

 1. Beeld- en videomateriaal.

De tijdens de rally’s of tourtochten door medewerkers van Clemo e/o CC&K gemaakte foto’s en/of video opnames, mogen te allen tijde door Clemo e/o CC&K voor reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het geval dat er een deelnemer herkenbaar in beeld is, zonder dat dit voor Clemo e/o CC&K kosten met zich meebrengt ten aanzien van de desbetreffende deelnemer.

Dit geldt ook als deelnemers foto’s ter beschikking hebben gesteld om te delen met overige deelnemers en/of Clemo e/o CC&K.

 

 1. Toer- en/of rallyschema.Onze  programma’s zijn exclusief tot stand gekomen, veelal in samenwerking met externe partners en door deelnemers van Clemo e/o CC&K te gebruiken.

  Deelnemers of potentiële deelnemers mogen de van Clemo e/o CC&K verkregen informatie niet aan derden beschikbaar stellen als documentatie- of informatiemateriaal, indien men redelijkerwijze kan aannemen dat dit oneigenlijk gebruikt wordt, voor o.a. commerciële doeleinden of doorverkoop van de reizen / evenementen/toertochten , of voor eigen gebruik in later stadium.

Aansprakelijkheid.

Classic Emotions is geen reisbureau.

Classic Emotions e/o Classic Cars & Kitchen is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan zo ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, niet als organisatie, ook niet als persoon, voor alle risico’s dan wel gevolgen die deelname aan een door Classic Emotions e/o Classic Cars & Kitchen georganiseerd evenement/ dan wel het rijden van de door Classic Emotions zorgvuldig uitgezette routes met zich meebrengen.

U bent deelnemer vanaf het moment van inschrijving.

Bij gedwongen annulering van het evenement door de organisatie omwille van een overmacht situatie heeft de organisatie het recht om gemaakte kosten in rekening te brengen.

Classic Emotions / Classic Cars & Kitchen.